Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

12:21
Fast-flowing mountain stream
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaseaweed seaweed
12:21
12:20
12:18
Człowiek odnosi w życiu wiele ran. Najgorszymi spośród nich są te, których nie widać, gdyż pozostają ukryte na dnie ludzkiej duszy.
— Hanni Münzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
12:17
Reposted frompomruki pomruki viapinkdress pinkdress
12:17
4608 7657 500
Reposted frompiehus piehus viapinkdress pinkdress
12:17
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viapinkdress pinkdress
12:16
9060 2d31
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
12:15
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
12:14
12:14
12:13
9298 d246 500
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viascorpix scorpix
12:13
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
12:13
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
12:12
12:12
12:12
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
12:11
12:11
9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson viascorpix scorpix
12:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl