Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

07:46
5587 385e 500
Reposted fromcieszypucha cieszypucha viapikkumyy pikkumyy
07:45
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
07:45
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus
07:45

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
Reposted fromempathetic empathetic viapiehus piehus
07:44
1135 2b42 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
07:44
4135 11d8
Reposted frominto-black into-black viapiehus piehus
07:44
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie viapiehus piehus
07:44
2307 fc79 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
07:44
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus

March 23 2019

20:28
Reposted frombluuu bluuu

March 22 2019

14:39
14:38
14:38
4585 2082
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
14:36
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio vialeniwieec leniwieec
14:34

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
14:28

March 21 2019

22:00
0292 839c
Reposted fromnexxt nexxt vianaturalginger naturalginger
21:59
Jeśli ona jest niesamowita, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie niesamowita. Jeżeli jest warta Twoich wysiłków, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, wtedy jest jasne, że to Ty nie jesteś jej wart.
— Bob Marley
Reposted from3freya 3freya vianaturalginger naturalginger
21:58
2832 8909 500
Piątek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianaturalginger naturalginger
21:58
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl