Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9619 1520 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaresort resort
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
1571 f614 500
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
6920 2f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
9704 41b7
Reposted fromkrzysk krzysk viapchamtensyf pchamtensyf
2426 0f54 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapchamtensyf pchamtensyf
Jak mam się bać o jutro to pierdolę takie dzisiaj.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
1703 b8f0 500
Reposted fromfrances frances viapchamtensyf pchamtensyf

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaheavencanwait heavencanwait
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
nic więcej nie chcę niż to, żeby wszyscy, których kocham, nigdy w to nie watpili.
— Paweł Ponury Żukowski
Reposted fromstonerr stonerr viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl